2013 spring/summer Exhibition #1 2013 spring/summer Exhibition #2 2013 spring/summer Exhibition #3 2013 spring/summer Exhibition #4 2013 spring/summer Exhibition #5 2013 spring/summer Exhibition #6 2013 spring/summer Exhibition #7 2013 spring/summer Exhibition #8 2013 spring/summer Exhibition #9 2013 spring/summer Exhibition #10 2013 spring/summer Exhibition #11 2013 spring/summer Exhibition #12 2013 spring/summer Exhibition #13 2013 spring/summer Exhibition #14 2013 spring/summer Exhibition #15 2013 spring/summer Exhibition #16

2013 spring & summer

Credit
photograph: yoshiyuki nagatomo
http://www.yoshiyukinagatomo.com/

hair: takashi yamaguchi (clarica&strama)

2016ss / 2015aw / 2015ss / 2014aw / 2014ss / 2013aw / 2013ss
2012aw / 2012ss / 2011aw / 2010aw / 2009ss / 2008aw